Visie

Visie

Nederland verandert. De bevolkingssamenstelling verkleurt en vergrijst, sommige regio’s kennen een bevolkingskrimp, sociale structuren worden losser en mensen zijn mobieler, individualistischer en mondiger. De rol van de overheid verandert. De verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het eigen bestaan én de samenleving als geheel wordt meer neergelegd bij de burgers zelf.
In dit veranderend speelveld wordt veelal samenwerking, afstemming en integratie van diensten als oplossing gezien om de burger te bereiken, deze via maatwerk te kunnen bedienen en bovendien ook nog de maatschappelijke voorzieningen, in een sterk vergrijzende samenleving, betaalbaar te houden. Het blijkt echter dat de verschillende maatschappelijke partijen zonder een sterke regisseur niet tot de beoogde vernieuwingen in hun aanbod komen, die aansluiten bij de opgaven vanuit de samenleving. De vele burgerinitiatieven vragen ruimten om zelf te kunnen handelen, maar ook ondersteuning om niet aan hun lot overgelaten te worden.
Van de lokale overheid wordt in deze processen dus een sturende én tegelijkertijd een terughoudende rol verwacht. Dit vraagt van gemeenten dat zij een eigen visie op deze vraagstukken ontwikkelen én duidelijk de nieuwe regierol invullen. Thönissen Management en Advies B.V. ondersteunt gemeenten en maatschappelijke partners bij de vormgeving van de noodzakelijke maatschappelijke vernieuwingen.