Gemeente Beek

Gemeente Beek: Projectleider sport-zorgconcept sportlandgoed De Haamen

De gemeente Beek is voornemens sportpark de Haamen te vernieuwen en door te ontwikkelen naar een eigentijds sportlandgoed. Sportlandgoed de Haamen maakt onderdeel uit van de sportzone Limburg. Naast de reguliere functies en gebruikersgroepen zal het sportlandgoed zich ook nadrukkelijk richten op senioren en specifieke zorgdoelgroepen (de doelgroep chronisch zieken en mensen met een verstandelijk, lichamelijke en psychische beperking). Het sportlandgoed wordt hiervoor de komende jaren fors vernieuwd en toegankelijk gemaakt voor alle mensen (met en zonder beperkingen).

Daarnaast wordt de komende jaren sport-zorgprogramma’s ontwikkeld samen met  partners als revalidatiepartijen, 1e lijns gezondheidszorg, zorgaanbieders voor mensen met een  lichamelijke, psychische en verstandelijke beperking én de sportverenigingen. Een aantal van deze partijen is inmiddels actief op het sportlandgoed de Haamen

Ik ben gevraagd om het inhoudelijk concept met betrekking tot sport en zorg verder te ontwikkelen. Hiertoe heb ik de link gelegd met de ontwikkelingen  binnen de Wmo en AWBZ, de mogelijkheden voor partnerships met de verschillende partijen verkend en heb ik het sport-zorgconcept voor sportlandgoed de Haamen op hoofdlijnen beschreven.

Op basis hiervan is door mij een pilot-voorstel opgesteld waarin in anderhalf jaar een breed scala aan sport-zorgprogramma’s ontwikkeld worden. Deze pilot wordt gefinancierd vanuit de regio Westelijke Mijnstreek.

Daarna ben ik verder gegaan als procesbegeleider van de pilot. Hierin wordt vooral gewerkt aan de ontwikkeling van de sport-zorgprogramma’s samen met de gemeente Beek en de zorgpartners als onderdeel van de transities in het sociaal domein. De pilot richt zich daarnaast op verankering van de sport-zorgprogramma’s in het regulier Wmo-beleid van de gemeenten en partners, het meetbaar maken van de programma;s en het overdragen van de ervaringen naar andere gemeente en partners.

Op 23-5-2013 is door 12 partners een convenant met betrekking tot sport-zorgprogramma’s ondertekent.

Begin januari 2014 heb ik de eindevaluatie van de pilot sport-zorgconcept opgeleverd.  De pilot is succesvol verlopen: 19 sport-zorgprogramma’s zijn ontwikkeld waarvan 10 inmiddels gestart zijn. De projecten worden geïmplementeerd als opmaat naar de decentralisaties in het sociale domein per 1-1-2015.  Klik hier voor de eindevaluatie.

DSC_0471