Data in de krant

Vandaag staat er een stuk in de Limburger m.b.t. de raadsrapportage individuele voorzieningen Sociaal Domein van de gemeente Maastricht. In de afgelopen weken hebben we samen met de gemeente Maastricht hard gewerkt om het cijfermatige deel van de raadsrapportage Sociaal Domein vanuit de Arrangementenmonitor te presenteren. Vanaf nu is met één druk op de knop elk kwartaal een update beschikbaar van de cijfers m.b.t. de geïndiceerde zorg en ondersteuning voor de rapportage.

De komende maanden werken we verder aan meer inzicht op de transformatie van het Sociaal Domein door middel van het toevoegen van gegevens over preventie en algemene voorzieningen en meer kwalitatieve gegevens zoals de GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor. En we gaan verder met het inrichten van analyses/benchmarks aan de hand van wijkprofielen.

Analysesessie Arrangementenmonitor

Met de deelnemende gemeenten van de Arrangementenmonitor en Coöperatie VGZ hebben we vorige week een analysesessie gedaan op de data van 2016 en 2017 uit de Arrangementenmonitor. De data Sociaal Domein van 8 kwartalen, 23 gemeenten, 1,3 miljoen inwoners en 170.000 cliënten met een voorziening geven heel veel informatie over en inzicht in patronen, samenloop en ontwikkelingen in de zorg- en ondersteuningsconsumptie binnen het Sociaal Domein.

Deze eerste verkenning geeft ons meer richting voor relevante analyses. De komende maanden gaan we aan de slag met het maken van analyses en benchmarks aan de hand van wijkprofielen en het inrichten van analysedashboards. Tezamen met het toevoegen van nieuwe gegevenssets kunnen we dan medio 2018 diepere analyses doen en de eerste resultaten van de transformatie Sociaal Domein gaan meten.

 

Sportzorgconcept de Haamen in het Nieuws

Het Kenniscentrum Sport heeft een interview gepubliceerd over het sportzorgconcept van Sportlandgoed de Haamen in de gemeente Beek, waar ik enkele jaren geleden een bijdrage aan heb mogen leveren. In het artikel lichten Arend te Velde van OZO en ikzelf toe waarom het sportzorgconcept tot stand is gekomen en welke verbinding er in het Sociaal Domein tussen Sport, Zorg en Wmo gevonden kan worden. Het artikel kun je via deze link vinden op www.allesoversport.nl

Of kijk op www.dehaamen.nl voor meer informatie over de verbinding sport en Sociaal Domein in de praktijk.

De Transformatie van Thönissen Management en Advies

De transformatie in het Sociaal Domein is in volle gang. Ook Thönissen Management en Advies B.V. maakt een gedaanteverwisseling door. Niet alleen is een nieuwe, meer eigentijdse, huisstijl ontwikkeld, maar ook heb ik mij de afgelopen jaren, naast advisering in het Sociaal Domein, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten, waarmee de transformatie in het Sociaal Domein ondersteund kan worden. Om dat te markeren zijn er, naast www.thonissen.nl, twee nieuwe websites gelanceerd: www.arrangementenwaaier.nl en www.arrangementenmonitor.nl. Op deze websites is meer informatie te vinden over deze producten en de toepassingsmogelijkheden.

3Logobreed

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden weet ik mij ondersteund door Joost Assendelft voor automatisering en data en Ingrid Lezwijn voor projectondersteuning. Een nieuwe fase in mijn werk, maar mijn passie en inzet voor het Dociaal Domein blijft, als adviseur, conceptontwikkelaar en aanbieder van instrumenten voor de transformatie van het Sociaal Domein.

Arrangementenmonitor 2016

Op basis van het concept van de Arrangementenwaaier is de Arrangementenmonitor ontwikkeld.  Deze Monitor wordt inmiddels door 24 gemeenten (met 1,4 miljoen inwoners) en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ voor verschillende toepassingen gebruikt. Onlangs zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de deelnemers.

De Arrangementenmonitor bevat gegevens én analyses op wijkniveau met betrekking tot de ontwikkeling van aantallen voorzieningen en de kosten hiervan bij gemeenten, zorgverzekeraar en UWV. De monitor geeft inzicht in de gemeentelijke algemene en maatwerkvoorzieningen, zoals Wmo, Jeugd en Participatiewet, in de zorgconsumptie vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg en in voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid van het UWV.

De belangrijkste kenmerken van deze monitor zijn:

  • De monitor geeft inzicht in de integraliteit en de samenhang door middel van het combineren van gegevens uit de pijlers Wmo / Jeugd / Participatiewet, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg.
  • De gegevens worden op wijk-(team)niveau ontsloten, waarmee ook de ontwikkelingen in aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen per wijkteam gevolgd en geanalyseerd kunnen worden.
  • In de monitor kan gebenchmarkt worden op gemeenteniveau (tussen wijken / kernen), tussen gemeenten onderling en met een gerichte groep van vergelijkbare wijken in verschillende gemeenten.

Door gebruik te maken van de beeldtaal van de Arrangementenwaaier worden de gegevens op een samenhangende wijze gepresenteerd, aansluitend op de transformatie van het Sociaal Domein (leefdomeinen, kanteling).

Ook belangstelling om deel te nemen? Kijk dan op www.arrangementenmonitor.nl.

Metaobjects sluit een licentieovereenkomst voor de Arrangementenwaaier.

Metaobjects heeft met Thönissen Management en Advies een licentieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de Arrangementenwaaier® in Metaportaal, het regiesysteem voor het Sociaal domein!

De Arrangementenwaaier is de inhoudelijke onderlegger, waarmee Sociale wijkteams en gezinscoaches samen met de burger het ondersteuningsarrangement samenstellen en de uitvoering daarvan regisseren.

Metaportaal is een zeer gebruiksvriendelijk regiesysteem waarmee de gekantelde werkwijze optimaal wordt ondersteund. In het systeem wordt de zelfredzaamheid per leefdomein in kaart gebracht en worden de oplossingen en doelen samen met de burger / het gezin aan de hand van de Arrangementenwaaier uitgewerkt en vastgelegd in het leefzorgplan en het gezinsplan. Deze plannen zijn de basis voor de uitvoering, die in hetzelfde regiesysteem worden gevolgd en bijgestuurd. Metaportaal kan koppelen met vrijwel alle back-office applicaties. In de applicatie kunnen rapportages worden samengesteld in overzichtelijk dashboards, bestaat de mogelijkheid de burger toegang te geven tot zijn dossier en kunnen eenvoudig monitorgegevens worden gegenereerd.

Voor meer informatie over de Arrangementenwaaier: Maarten Thönissen. www.arrangementenwaaier.nl.

Voor meer informatie over Metaportaal: Robert van Poelgeest, 040 750 1611, www.metaobjects.nl.

 

ScreenshotMetaObjectsKlantbeeld

Dashboard Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

KaartjesNoordLimburg

Voor alle gemeenten in Noord-Limburg heb ik een Dashboard ontwikkeld, waarin de aantallen en kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein inzichtelijk gemaakt worden en vergeleken kunnen worden. Het dashboard is ingedeeld volgende de Arrangementenwaaier, waarmee integraal zicht gekregen wordt op alle maatwerkvoorzieningen op álle leefdomeinen.

De gegevens zijn gegenereerd op wijk/kernniveau (postcode 4) en zijn tevens gerelateerd aan relevante  demografische gegevens, waarmee de wijken en gemeenten onderling vergeleken kunnen worden t.a.v. gebruik en kosten van maatwerkvoorzieningen. Het dashboard geeft informatie voor beleidsanalyses én voor sturing van aantallen en kosten van maatwerkvoorzieningen.

Atlas voor het Sociaal Domein Maastricht gereed

De Atlas voor het Sociaal domein Maastricht is gereed. In deze Atlas zijn veel gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van burgers op alle levensdomeinen op buurtniveau geanalyseerd en gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een factsheet per buurt met kerngegevens over  het voorzieningengebruik en een Atlas met heel veel achtergrondinformatie over de diverse vormen van zorg en ondersteuning die in Maastricht “geconsumeerd” worden.

ArrwaaierMaastricht

Peel en Maas blijft voorop lopen

In 2013 hebben we in Peel en Maas volop gewerkt aan de voorbereiding op de  decentralisaties in het sociale domein per 1-1-2015. Concreet betekent dit dat voor maar liefst zes dorpsdagvoorzieningen en zeven zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers door gemeente en zorgkantoor al  in 2014  rechtstreeks de dagbesteding wordt ingekocht conform de aanpak zoals die straks in de Wmo zal gelden. Dat wil zeggen dat vrijwilligerstichtingen vanuit de dorpen en uitvoerende partijen zoals zorgboerderijen zelf vormgeven aan de dagbesteding voor mensen met en zonder AWBZ-indicatie. Zorgprofessionals zijn in een ondersteunende rol aanwezig. Deze inkoop is bovendien binnen de krappere budgetten van de decentralisaties uitgevoerd. Hiermee loopt de gemeente Peel en Maas al (ver) vooruit op de landelijke ontwikkelingen van AWBZ naar Wmo.

Deze voortvarende aanpak is alleen mogelijk dankzij de inzet van de lokale samenleving. Een van de stuwende krachten achter de dorpsdagvoorziening in Koningslust, Piet Geurts,  komt in het Artikel van de Volkskrant over het dorp Koningslust, als hét schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving, dan ook uitgebreid aan het woord. Peel en Maas blijft vooroplopen.

Innovatieve ondersteuningsarrangementen de Haamen

In het pilotproject sport-zorgconcept Sportlandgoed de Haamen is afgelopen tijd een fors aantal innovatieve ondersteuningsprogramma’s op het snijvlak van sport, welzijn, gezondheid en (langdurige) zorg ontwikkeld.

Een van de meest spraakmakende programma’s, de Carrousel, loopt sinds september 2013 en kan bij deelnemers, vrijwilligers en professionals op veel enthousiasme rekenen. In de Carrousel nemen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking deel aan een afwisselend en actief dagprogramma rondom het thema sport/bewegen/gezondheid. Uniek aan De Carrousel is de samenwerking tussen zorgpartijen, verenigingen en vrijwilligers; de integratie van activiteiten voor verschillende doelgroepen en de aard van de activiteiten waarbij sport, bewegen en gezondheid centraal staan. Door één van de partners, SGL, is een filmpje gewijd aan de Carrousel. Dit is hier te zien.

Op de Haamen gaan mensen met een beperking ook arbeidsmatige werkzaamheden verrichten. Dit programma, de Meewerker, start in 2014. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke en psychische beperking maken dan integraal deel uit van organisatie Stichting de Haamen en gaan werkzaamheden verrichten in beheer, horeca, programmering en facilitaire diensten.

De Carrousel en de Meewerker geven concreet invulling aan nieuwe vormen van ondersteuning zoals, die met de decentralisatie van zorg en ondersteuning uit de AWBZ naar gemeenten, wordt beoogd.

Een korte beschrijving van deze nieuwe ondersteuningsarrangementen is hier te vinden.